2017-07-26 22:30

Dokumenty můžete v případech, kdy Vám tuto možnost nabídneme nebo se na tom s Vámi dohodneme, podepisovat pomocí elektronického nebo biometrického podpisu.

PO ÚČTUJE | Dotazy

Pokud uzavřeme smlouvu jinak než písemně, za platný obsah smlouvy budeme považovat nabídku a její přijetí učiněné v souladu s ní, přičemž případné následné písemné potvrzení nebude mít na tento obsah vliv.

Výpočet a výkaz CASH FLOW - Finanční analýza

Smlouva o stavebním spoření končí na základě vzájemné dohody, splacením poskytnutého úvěru, úmrtím fyzické osoby, zánikem nebo likvidací právnické osoby a na základě dalších skutečností vyplývajících z právních předpisů. Právo ukončit smlouvu výpovědí nebo odstoupením je upraveno v těchto Všeobecných obchodních podmínkách stavební spořitelny, případně v příslušných smlouvách.

Účtování auta na úvěr - Adar

597 - 876 faktura za nákup auta (celková částka
876 - 776 platba poměrné části z vašich prostředků
876 - 979 platba zbytku úvěrem
Dále pak
979 - 875 předpis měsíční splátky jistina
567 - 875 předpis měsíční - úroky

Pohledávky z pojistných smluv uzavřených pro zajištění Vašeho dluhu musí být k zajištění našich pohledávek ze smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření zastaveny v náš prospěch.

Nejvíce se dovíte, co vyplnit od strany 69 Konsolidačního manuálu, níže jsem zkopírovala a důležité dala tučně, manuál najdete na odkazu:  http:///cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual

Zhotovitel uvede přesný název účetní jednotky, které se vysvětlení významných částek týká, uvede se partner aktiva/pasiva/transakce nebo partner evidovaný na podrozvahovém účtu:

Konkrétní podmínky poskytnutí překlenovacího úvěru jsou předmětem příslušné smluvní dokumentace uzavřené mezi námi a Vámi.

Město čerpá několikamilionový úvěr na různé investiční akce - výstavba a TZ VO, chodník, koupaliště, optický kabel, rekonstrukce školy aj. Čerpání úvěru účtujeme dle příslušných oddpa, avšak zajímalo by mě, jaký oddpa přiřadit k následným úrokům z úvěru, které budeme platit. Přijde mi technicky nemožné úrok rozpočítávat na oddpa jednotlivých akci. Můžete mi, prosím, poradit? Ještě bych se chtěla ujistit, zda je v pořádku výdaj na konzultaci k programovému vybavení u nás na radnici celý vč. dopravy (i když ta je ve stejné výši jako samotná konzultace) účtovat na pol. 5666?

Některé smlouvy můžete uzavřít také tím, že využijete způsob stanovený v naší konkrétní nabídce. Můžete nám například zaslat potvrzovací SMS na určené telefonní číslo nebo se přihlásit do internetového bankovnictví přístupovým kódem, který Vám zaslala Česká spořitelna. Jiný způsob přijetí nabídky, než jaký je stanoven v nabídce, ani jakoukoli odchylku či doplnění naší nabídky nemůžeme s ohledem na způsob zpracování uzavíraných smluv přijmout.

«Úvěr účtování» - obrázky. Další obrázky «Úvěr účtování».