2017-10-06 14:13

Jak už bylo řečeno výš, když na směnce chybí některá z náležitostí, je neplatná. Výjimku představuje takzvaná blankosměnka, známá též jako bianko- nebo biancosměnka. Jedná se o směnku, která se nejprve vyplní pouze zčásti, další údaje se doplní až později. Přísně vzato tedy nejprve ani směnkou není, stává se jí teprve po vyplnění. A vyplňuje ji věřitel.

Směnka vlastní - aktuální vzor ke stažení

Podle ustanovení čl. I. § 75 směnečného zákona směnka vlastní obsahuje: 6. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána 7. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu 8. údaj splatnosti 9. údaj místa, kde má být placeno 5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno 6. datum a místo vystavení směnky 7. podpis výstavce.

Směnky

Funkce směnky není nijak vyjádřena v jejím obsahu, ale je dána dohodou směnečného věřitele a dlužníka. Smyslem a účelem platební směnky je, aby  v okamžiku její splatnosti došlo k proplacení. Majitel směnky si však může jednoduchým způsobem opatřit hotové peníze ještě před splatností směnky, a to tím, že směnku prodá. Tato funkce směnky se proto uplatňuje zejména při dodávkách zboží a služeb.

Zákon směnečný a šekový - Oddíl pátý. - SPLATNOST SMĚNKY

Pokud by naopak směnečný věřitel směnečný nárok vůči Vašemu manželovi uplatnil, může Váš manžel argumentovat neplatností směnky z důvodu omezení jeho svobodné vůle při jejím podpisu. Dle Občanského zákoníku musí být každý právní úkon (tedy i směnka) učiněn mimo jiné svobodně, jinak je neplatný.

Odpovědnost postupitele vůči postupníkovi je ve srovnání s odpovědností indosanta výrazně limitována. Bylo-li sjednáno postoupení směnky za úplatu, odpovídá postupitel postupníkovi až do výše přijaté úplaty s úroky za to, že pohledávka v době postoupení trvala, a ručí za její dobytnost.

Podle ustanovení čl. I. § 69 směnečného zákona byl-li změněn text směnky, jsou ti, kdož se podepsali na směnku po této změně, zavázáni podle změněného textu ti, kdož se podepsali dříve, jsou zavázáni podle textu původního.

Realizace práv majitele směnky vůči nepřímým dlužníkům je uskutečňována prostřednictvím směnečného postihu, a to postihu pro neplacení nebo postihu pro nepřijetí. Vykonat postih může jednak majitel směnky (postih v prvním stupni) a jednak ten, kdo směnku postihem vyplatil, vůči dalším směnečně zavázaným osobám (postihy v dalších stupních).

Indosament se píše na rub(zadní stranu) směnky, kde indosant převádí práva ze směnky na indosatáře. Někdy se indosant označuje jako žirant a indosatář jako žiratář.

Nejvyšší soud ČR v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že je-li doba splatnosti na směnce vyznačena způsobem, který požadavkům ustanovení čl. I. § 88 odst. 6 směnečného zákona neodpovídá, neznamená to, že by se k takovému údaji nepřihlíželo (a uplatnila se zásada … podle níž o vlastní směnce, v níž není údaj splatnosti, platí, že je splatná na viděnou), ale existence takového údaje na směnce by byla důvodem její neplatnosti.

Analogicky může být tento postup zaplacení postihu opakován tolikrát, kolik je na směnce dlužníků. Největší riziko směnek z hlediska dlužníka spočívá právě v jejich zneužitelnost i, například v podobě postupování směnek. Lidé nejsou dobře obeznámeni s předpisy, které problematiku zajišťování úvěrů směnkami upravují, a neznají svá práva. Věřitel je pak ve značné výhodě, protože danou oblast dobře zná. Využít zranitelnosti klienta, který hledá půjčku bez ručitele a zástavy, je pak poměrně snadné.